Department of Health

« Back to Glossary Page
Synonyms:
DOH, Kagawaran ng Kalusugan

Ang Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health sa ingles ay ang ahensya ng kalusugan sa Pilipinas. Ito ay ahensyang nagbibigay ng pangunahing pangkalusugang serbisyo para sa publiko.

Ang ahensiyang ito ay naitatag noong Hunyo 23, 1898 sa ilalim ng hurisdiksyon ng Pilipinas. Sangay ng ahensyang ito ang Food and Drug Adminitration.

Ang layunin nito ay mapamunuan ang bansa sa pagbuo ng isang sistemang pangkalusugan na nakatuon sa mga mamamayan.