Globalisasyon

« Back to Glossary Page
Synonyms:
Globalization

Ang globalisasyon ay ang tulong-tulong na kaunawaan ng iba’t ibang mga bansa upang ang mga produkto maging ang mga serbisyo ay makaikot ng malaya sa bawat teritoryo o bansa.

Ito ay kinapapalooban ng tatlong konsepto:

  1. una, ang privatization na kung saan ang mga negosyo ay inaalis sa pangangalaga ng pamahalaan at inililipat bilang pribadong kumpanya.
  2. Ikalawa, ang deregulasyon na kung saan ang mga bahay-kalakay ay hinahayaang makagalaw ng malaya upang maging mas matatag ang ekonomiya ng bansa. Kabilang sa konseptong ito ang mga produkto gaya ng tubig, kuryente, at langis.
  3. At ang ikatlo, ang liberalisasyon na tumutukoy naman sa polisiyang pinaiiral ukol sa mga produktong inaangkat na nangangailangan ng amyenda.

Ang globalisasyon ay kapwa nagtataglay ng mabuti at masamang dulot. Kabilang sa mabuti ang pagkakaroon ng mga tao ng kaalaman hinggil sa may buhay na bagay, ang pagkakaroon ng isang transportasyong mabilis at maayos, at ang pagkakaroon ng isang mura at maayos na daluyan ng komunikasyon.

Sa kabilang banda, ang isa sa mga hindi magandang dulot nito ay pagkawasak ng kalikasan upang magbigay daan sa pagtatayo ng mga makabagong gusali.

Ang globalisasyon din ang nagbigay iral sa pagkakaroon ng kompetisyon na kailangang matutunan at mapalakas ng bawat bansa upang masiguro ang maayos at matatag na ekonomiya.