Hinduismo

« Back to Glossary Page
Synonyms:
Hinduism

Ang Hinduismo ay isang uri ng relihiyon na nakilala at napalaganap sa India. Ito ay mula sa Persiang wika na “Hindu” na ang ibig sabihin ay India kung kaya naman ang tiyak at pinakamadaling pagkaka-unawa sa relihiyong ito ay isang relihiyon ng mga individwal sa India.

Ayon sa pag-aaral, 80 porsyento ng populasyon ng bansang India ang naniniwala sa mga turo ng relihiyong ito.

Ang Hinduismo ay unang nakilala sa gawing kanluran ng bansang India na siya ring lugar kung saan naisilang ang Indus na kabihasnan.

Ang relihiyong ito ang tinatayang pinakamatandang relihiyon na nakilala hindi lamang sa India subalit sa buong mundo.

Ang paniniwalang ito ang nagpakilala sa mga taga-India ng Trimurti o ang mga diyos na kanilang sinasamba na sina Shiva, Brahma, at Vishnu.

Si Brahma ang kinikilala ng relihiyong ito bilang kanilang tagapaglikha. Samantala, si Vishnu naman ang kanilang tagapagpanatili o siyang nagbabalanse sa kasamaan at kabutihan na umiiral sa mundo. Sa kabilang banda naman, si Shiva naman ang tagawasak ng lahat ng likha na kung saan siya ay binansagan sa iba’t ibang pangalan.

Ang banal na aklat ng relihiyong ito ay tinatawag na Vedas na siya ring tinaguriang kasulatan na pinakamatanda sa lahat at ang pinakaunang aklat na banal na nakilala sa mundo.