Ilan ang disipolo ni Jesus?

Katanungan

ilan ang disipolo ni jesus?

Sagot verified answer sagot

Ang bilang ng disipolo ni Jesus ay labindalawa. Ang mga disipolo o apostol ay tumutukoy sa pagiging taga-sunod o mag-aaral na naniniwala sa mga turo ni Jesus.

Ayon sa bibliya, si Jesus ay mayroong 12 disipolo na sina Simon o higit na kilala bilang Pedro; Santiago at Juan na mula naman sa angkan ni Zebedeo; Felipe; Bartolome; Tomas; Mateo na higit na kilala bilang maniningil ng mga buwis; Santiago na mula naman sa angkan nina Tadeo at Alfeo; Simon mula sa Cananeo; at Judas na nakilala sa pagkakanulo nito kay Jesus.

Ang mga disipolong ito ay mga taong pangkaraniwan na siyang kinasangkapan ng Diyos upang higit na maituro ang salita ng Diyos.