Paikot Na Daloy Ng Ekonomiya

Paikot Na Daloy Ng EkonomiyaIto ay tumutukoy sa modelo o proseso kung paano gumagana ang isang ekonomiya. Paikot ito dahil ang paggalaw ng bawat salik o elemento nito ay may nag-uumpisa at bumabalik din sa isang lugar at nagpapatuloy ang daloy.

Ipinakikita rin ng paikot na daloy ng ekonomiya, tinatawag ding economic circular-flow model, ang daloy ng produkto at serbisyo, at ng pera o salaping mahalang mga kabahaging marapat na bantayan.

May dalawang uri ang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Una na rito ang daloy ng simpleng ekonomiya kung saan ang bahay-kalakal at sambahayan ay iisa. Ang ikalawang modelo naman ang mas komplikado ngunit mas detalyadong pagsasalarawan ng daloy ng ekonomiya.

inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiyaBahay-kalakal pa rin at ang sambahayan ang pangunahing salik ngunit hindi sila iisa ngayon. Mula sa sambahayan ang mga gumagawa ng produkto sa bahay kalakal. Habang ang mga produkto naman sa bahay kalakal ang binibili ng mga nasa samabahayan.

Ang perang kinikita ng mga nasa sambahayan ay siya rin nilang ipinambibili ng mga produkto at serbisyo na nililikha naman ng mga bahay kalakal kaya isang paikot o cycle ang nagiging daloy.

Ano ang inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiya?

Maliban sa pagpapakita ng magandang daloy ng ekonomiya at kung paano nabubuo at tinatangkilik ang isang serbisyo o produkto, ang paikot na daloy ng ekonomiya ay mayroon ding ilang bagay na inilalarawan na mahalaga ring malaman ng bawat isa sapagkat mahalagang elemento rin ito ng ekonomiya.

Kabilang dito ay ang ugnayan ng bawat sektor ng ekonomiya. Sa paikot na daloy, makikita na ang bawat salik ay talaga namang magkakaugnay. Masasabing ang bahay-kalakal ay hindi aandar o kikilos kung wala ang sambahayan.

Hindi rin naman makakukuha ng perang pambili ng mga produkto at serbisyo ang sambahayan kung hindi sila kukuhanin ng mga bahay kalakal upang magtrabaho sa kanila kapalit ang salaping kinakailangan nila.