Sanggunian na ginagamit sa pagkuha ng impormasyon

Katanungan Sagot

Katanungan

Ano ang sanggunian na ginagamit sa pagkuha ng impormasyon?

Sagot verified answer sagot

Sanggunian na ginagamit sa pagkuha ng impormasyonMayroong dalawang uri ng sangguninang ginagamir sa pagkuha o pagkalap ng impormasyon. Ito ay ang primarya o pangunahing sanggunian at ang sekundaryang sanggunian.

Ang primarya o pangunahing sanggunian ay ang mga impormasyong mula sa mga taong nakasaksi mismo ng pangyayari.

Sila ay inaanyayahan upang makiisa sa ilang imbestigasyon upang personal na magbigay ng kanilang pahayag patungkol sa kanilang nasaksihan.

Sila rin ay maaaring ang mga taong may personal na karanasan tungkol sa mga bagay na sinasaliksik o kinukuhanan ng impormasyon.

Ang mga sekundaryang sanggunian naman ay mga impormasyong nanggaling sa iba na hindi naman nakasaksi sa mga pangyayari o mga talang naisagawa na noon pa man tulad ng mga aklat, pahayagan, at iba pang dokumento.