Sino Ang Nagkaloob (Buod)

May isang hari na mayroong pitong anak na prinsesa. Ngunit sa lahat, sa bunso nagigiliw ang hari at marami dahil sa husay nito sa pagluluto. Gayunman, isang araw, nagtitipon ang mag-aama at tinanong nito ang mga anak kung kanino galing ang biyayang mayroon sila sa hapag.

Sumagot ang anim na anak at sinabing mula sa hari ito. Ang bunso lamang ang sumagot na mula ito sa Diyos. Dahil doon ay pinalayas ang bunso sa kaharian.

Nang makarating sa kagubatan ang prinsesa, nakakita siya ng isang binatang naging tapat sa kaniya. Ipinagbili niya ang lahat ng alahas niya upang magkaroon sila ng kabayo. Ginamit nila iyon sa paglalakbay.

Nauhaw ang prinsesa at inutusan ang lalaki na kumuha ng inumin sa batis. Sa batis ay nakakuha ng rubi ang lalaki at sinundan ang dulo ng ilog. Nakita niya ang pugot na ulo ng isang diwata at ang katawan sa tabi.

Biglang nabuhay ang diwata dahil sa rubi at nagpasalamat sa binata. Dumating ang isang genie na may gusto sa diwata at tangkang papatayin ang lalaki.

Dumating ang prinsesa at hinanap nila ang lamparang kulungan ng genie. Nagtagumpay silang ikulong muli ang mapangahas na genie.

Nagtayo ng kaharian ang dalawa at naghanda ng masasarap na pagkain. Dumalo rin ang hari at ninais na makitang muli ang bunso. Sa pagkakataong ito, alam na niya na Diyos ang nagkaloob ng lahat.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Sino Ang Nagkaloob. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!