Tukuyin at isulat ang mga katangiang pagkakakilanlan ng bawat kaisipang Asyano?

Katanungan

tukuyin at isulat ang mga katangiang pagkakakilanlan ng bawat kaisipang asyano?

Sagot verified answer sagot

Ang kaisipang Asyano ay binubuo ng Sinocentrism, Devajara, Divine Origin, at Cakravartin. Ang Sinocentrism ng China ay naniniwalang China ang sentro ng daigdig at ang kanilang sining at kultura ay bukod tangi sa lahat ng mga ideya.

Ang kanilang Emperor ay hindi maaaring tanggaling sa pwesto dahil sa Divine Origin na paniniwala.

Ang Devajara naman ng India ay maraming kinikilalang Diyos na nagmula sa pagsasama-sama ng apoy, hangin, tubig, at lupa.

Sa Cakravartin naman ay naniniwala ang kanilang Hari ay pinakamataas at nabubuhay ayon sa imahe ng Diyos.

Ang Divine Origin naman ay naniniwala na hindi pwedeng palitan ang kanilang pinuno.