Pangkat ng Taong may Iisang Kultura at Pinagmulan

Pangkat ng Taong may Iisang Kultura at PinagmulanAng pangkat ng mga tao at mamamayang may iisang kultura at pinagmulan ay tinatawag na etniko. Ayon sa UP Diksiyonaryong Filipino, ang salitang “etniko” ay tumutukoy sa isang pangkat panlipunan na may iisnag tradisyong pangkultura. Maaari din nitong ipakahulugan ang salitang katutubo.

Ayon din sa UP Diksiyonaryo, ang etniko ay isang taong kasapi ng isang pangkat etniko. Dagdag pa ng diksiyonaryo, ang etniko o “ethnic” sa wikang English ay isang taong nagpapahayag ng kaniyang impluwensiya ng isang pangkat etniko.

Ang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek na “ethnos” na ang ibig sabihin ay “mamamayan.” Magkakaugnay ang mga bahagi ng pangkat etniko sa kanilang kultura, wika, relihiyon, at paniniwala o kasaysayan.

Maraming pangkat etniko sa Pilipinas na kinabibilangan ng ilang katutubo. Pinagyayaman ng iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan at mga samahan ang kanilang pangkat. Ito ay sa kadahilanang ang mga etniko o mamamayan sa loob ng mga pangkat na ito ay mga Pilipino rin.

Kahit pa ang kanilang paniniwala, kultura, maging ang wika ay masasabing tradisyonal pa rin kahit makabago na ang mundo, sila ay kabahagi pa rin ng ating bansa na dapat igalang, pahalagahan, at bigyan ng pagkakataong makaranas at matamasa ang pantay na karapatan tulad ng mga mamamayan sa lungsod at kapatagan.